Duchowość Zgromadzenia zakorzeniona jest w misterium życia Świętej Rodziny z Nazaretu, a tym samym w misterium Syna Bożego posłanego przez Ojca na ziemię, aby w mocy Ducha Świętego objawił miłość Boga, zbawił świat i doprowadził stworzenie do pełnej jedności z Nim. (z Konstytucji, p. 11)

Maryja i św. Józef – całkowicie oddani Bogu – włączyli się w zbawczy plan Ojca wypełniony w Jezusie Chrystusie. Ich przykład uczy nas, jak przyjmować i pełnić wolę Bożą, kierując się w codziennym życiu duchem wiary i zaufaniem Bożej Opatrzności. (z Konstytucji, p. 12)

Maryja i św. Józef zjednoczeni z Jezusem tworzą Wspólnotę Miłości, która stała się ziemskim obrazem jedności Trójcy Świętej. Promieniejąca z Domu Nazaretańskiego jedność serc i ducha jest dla nas pobudką do życia na wzór Trójcy Świętej – do życia w takiej jedności, o jaką Jezus prosił Ojca w Wieczerniku dla wszystkich swoich uczniów. (z Konstytucji, p. 13)

W ukrytym życiu Świętej Rodziny poznajemy głębię życia ewangelicznego, które wprowadza w misterium Wcielenia i Odkupienia oraz zapala w nas ducha misyjnego i ekumenicznego. (z Konstytucji, p. 14)

W posłuszeństwie, ubóstwie i dziewiczej czystości przeżywanej w Domu Nazaretańskim dostrzegamy szczególny wzór dla naszej konsekracji. W myśl nauczania Matki Założycielki siostry będą starały się trwać w zjednoczeniu ze Świętą Rodziną, aby czerpać z Niej siłę do życia według rad ewangelicznych. (z Konstytucji, p. 15)

Błogosławiona Bolesława wzywa nas do wchodzenia w ślady Świętej Rodziny, by duch Nazaretu trwał w naszym codziennym życiu i udzielał się innym. Kroczyć śladami Jezusa, Maryi i Józefa, to znaczy oblekać się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość; to wkładać we wszystko miłość, która jest więzią doskonałości (por. Kol 3,12.14). (z Konstytucji, p. 16)

Wzrastanie w duchu Nazaretu to kształtowanie w nas miłości ofiarnej i wynagradzającej. Podstawą pogłębiania takiej miłości jest zjednoczenie z Jezusem Eucharystycznym oraz nabożeństwo do Jego Boskiego Serca. 18. W naszej duchowości czerpiemy też inspirację z tradycji ignacjańskiej, dlatego hasło: „Wszystko na większą chwałę Bożą” powinno przenikać nasze życie, modlitwę i działanie. (z Konstytucji, p. 17).